Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Per 1 januari 2019 zijn zorgaanbieders wettelijk verplicht een vernieuwde “Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling” te hanteren.

In de Wet op de Jeugdzorg is geregeld dat de zorgverlener het recht heeft om vermoedens van kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis, zo nodig zonder toestemming van het kind of de ouder. Binnen de paramedische zorg, waar de dienstverlening van Allegrando onder valt, is een afwegingskader opgesteld om te bepalen wanneer er melding wordt gedaan van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Het afwegingskader is in het onderstaande document “Algemeen Paramedisch Afwegingskader” terug te vinden.

Het Algemeen Paramedisch Afwegingskader beschrijft het stappenplan van het melden van (een vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

  1. Allereerst worden de signalen van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling in kaart gebracht.
  2. Daarna vindt er overleg plaats met een collega-(para)medicus en wordt verplicht overlegd met Veilig Thuis, al dan niet anoniem. Tevens vindt er een kindcheck en/of een check kwetsbare personen plaats.
  3. Vervolgens zal Allegrando met de cliënt in gesprek gaan om de bevindingen te bespreken.
  4. Tenslotte wordt er een afweging gemaakt of er een officiële melding wordt gedaan van huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij Veilig Thuis. Hierbij wordt meegenomen of er een vermoeden is van (een acute dreiging is van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling, of er sprake is van acute onveiligheid, of de cliënt en/of de paramedicus is staat is om hulp te organiseren om het geweld af te wenden, of de hulp geaccepteerd kan worden door de cliënt en verdere betrokkenen, en of de hulp leidt tot het herstel van het welzijn van alle betrokkenen.

De toelichting op de vragen die in bovenstaande stappen genoemd zijn, is te vinden in het document “Bijlage bij Algemeen Paramedisch Afwegingskader”.

De juridische grondslag voor de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is te vinden in het onderstaande bestand: “Juridische Informatie bij de Meldcode”.