Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Allegrando voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van Allegrando een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht dat niet tot een passende oplossing leiden, dan kan u ervoor kiezen om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris wordt, ter verduidelijking, slechts ingeschakeld wanneer een onderlinge bespreking van de klacht niet tot een adequate oplossing heeft geleid.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien ook de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij Allegrando is aangesloten.

Met ingang van 20 september 2022 is Allegrando bij het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG) aangesloten, onder NIBIG-nummer 730942. Deze geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen, om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer een onderlinge bespreking van uw klacht niet tot de gewenste oplossing heeft geleid, kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

Klachtenregelement

Wil u meer inzicht krijgen in het klachtenregelement van NIBIG? Bekijk dan de website van het NIBIG, om het recentste klachtenregelement te raadplegen.

Op de datum van de recentste revisie van deze webpagina (21 september 2022), is het onderstaande klachtenregelement van NIBIG geldig.