Algemene voorwaarden opleiding

NB Overeenkomsten met Allegrando die niet onder de Opleiding tot Luisterkindwerker vallen hebben eigen algemene voorwaarden. Bekijk daarvoor de pagina “Algemene Voorwaarden (excl. Opleiding Luisterkind)

Aanmelden en Reserveren

 • Aanmelden voor één van de opleidingsactiviteiten die door Ruben Jetten gegeven wordt gaat enkel via het bijbehorende online inschrijfformulier, te vinden op de website www.rubenjetten.nl
 • Aansluitend wordt de deelnemer telefonisch gecontacteerd om de aanmelding te bevestigen, of telefonisch geïnformeerd dat de groep vol zit. In dat geval krijgt de deelnemer de mogelijkheid aangeboden zich op een reservelijst te laten plaatsen. Inschrijven gaan op volgorde van binnenkomst, en je plaats is pas definitief na telefonische bevestiging.
 • Bij ruimte om de deelnemer in een groep te plaatsen, ontvangt de deelnemer een e-mail met de vraag voor verdere gegevens die nodig zijn om deel te kunnen nemen. Na jouw definitieve bevestiging ontvang je de factuur van de opleiding.
 • Het aanvragen van een Luisterkind-afstemming voor jezelf of je kind, gaat enkel via een mail aan info@rubenjetten.nl
 • Aansluitend aan de Luisterkind-afstemming aanvraag ontvang je via een bevestigingsmail van jouw aanvraag. Bij deze mail tref je tevens een bijlage met alle informatie die nodig is en hoe je de betaling kan voldoen.

Betaling

 • Betalingen voor de opleiding dienen twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag volledig voldaan te zijn.
 • Betalingen voor een Luisterkind-afstemming vinden tevens vooraf plaats.

Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ruben Jetten aangeboden opleidingen tot Luisterkindwerker, workshops, online cursussen en of trainingen of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.
  Het doorgang vinden van de aangekondigde opleidingen is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Ruben Jetten. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.
 2. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van een e-mail. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting, kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier.
 3. Deelnemer heeft na insturen van het inschrijfformulier veertien dagen bedenktijd en kan binnen dit termijn zijn aanmelding van deelname opzeggen. Mocht er al een betaling van het cursusgeld hebben plaatsgevonden, dan is Ruben Jetten verplicht dit bedrag te retourneren
 4. Aanmeldingen voor de door Ruben Jetten aangeboden opleidingen dienen voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit Ruben Jetten te zijn.
 5. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding schriftelijk terugtrekt binnen een maand voor aanvangsdatum van die opleiding, doch niet later dan een week voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de deelnemer aan Ruben Jetten het bedrag € 50,– wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.
 6. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor opleiding schriftelijk terugtrekt binnen een week voor de geplande aanvangsdatum van die opleiding, dan zal de deelnemer aan Ruben Jetten het volledige bedrag dienen te betalen. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 50,- administratiekosten van deze verplichting ontslagen worden.
 7. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan Ruben Jetten verschuldigd.
 8. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 5, 6 en 7 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden, bedragen en percentages.
 9. De deelnemer dient de volledig verschuldigde opleidingsgelden voor aanvang van de eerste opleidingsdag aan Ruben Jetten te hebben overgemaakt op bankrekeningnummer (IBAN: NL40SNSB8839411267; Bic: SNSBNL2A tnv R.C. Jetten te Kerk-Avezaath), zoals aangegeven op de factuur.
 10. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Ruben Jetten en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door Ruben Jetten schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.
 11. Indien Ruben Jetten door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor de opleiding heeft aangemeld.
 12. Wanneer Ruben Jetten met de deelnemer is overeengekomen dat het bedrag van de opleiding in deelbetalingen zal plaatsvinden en de deelnemer trekt zich na de start van de opleiding terug, dan zal het volledige bedrag alsnog voldaan moeten worden.
 13. Wanneer de deelnemer niet voldaan heeft aan zijn of haar financiële verplichtingen en toch online of op de locatie van de activiteit verschijnt, dan heeft desbetreffende trainer het recht om de deelnemer de toegang tot deelname te weigeren.
 14. De opleiding vindt plaats op de op het inschrijfformulier vermeldde locatie, bepaald door Ruben Jetten. Dit kan per locatie en opleidingsdag aangepast worden. Voor de cursist is de locatie bindend boven de trainer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Ruben Jetten. Er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden wanneer er aanpassingen plaatsvinden.
 15. Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Ruben Jetten is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.
 16. Mocht, tijdens de opleiding, het collectieve belang van de groep in het geding komen, dan is Ruben Jetten gerechtigd om zelfstandig te beslissen wie deze disbalans veroorzaakt en de desbetreffende persoon(en) van verdere deelname uit te sluiten. Restitutie van het lesgeld is hierbij niet aan de orde.
 17. Bij in punt 16 voorkomende situatie is Ruben Jetten gerechtigd om het lesmateriaal terug te vorderen.
 18. Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij Diana Hendriks of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen. Lesmateriaal en andere bescheiden mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs en het eigendomsrecht berusten bij Diana Hendriks.
 19. Ruben Jetten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Ruben Jetten kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.
 20. Ruben Jetten behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
 21. Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring en hiermee akkoord te gaan.

De Algemene Voorwaarden zijn zorgvuldig opgesteld en geüpdatet op 19 september 2022